Bevar Villa Sundby!

Storgata 25, Villa Sundby. Foto: Halvor H. Hartvig Gundersen

Storgata 25, Villa Sundby. Foto: Halvor H. Hartvig Gundersen

Vi har fått informasjon om at Rakkestad kommune ønsker å rive Villa Sundby, Storgata 25. Dette til tross for at tiltaket ikke er i samsvar med gjeldene reguleringsplan og at eiendommen er foreslått regulert til spesialområde bevaring av Fylkeskonservator i forslaget til en nye reguleringsplan for Rakkestad sentrum.

Villa Sundby innehar mange kriterier for å kunne betegnes som verneverdig. Sett i sammenheng med annen bebyggelse er dette blant de eldste bolighusene i sentrum, trolig oppført i 1904. Og det er ikke bare selve bygningen som er verneverdig! Huset er omkranset av en vakker, gammel hage. Hus og hage utgjør til sammen et viktig kulturminne, svært tidstypisk og representativt for sveitserstilen. Huset har også en høy grad av autentisitet og er godt bevart.

Det burde ikke være tvil: Villa Sundby er i aller høyeste grad er verneverdige, både som enkeltstående kulturminne og som en del av et kulturmiljø bestående av de fem eiendommene i Storgata nr. 25 – 33. Slik det er slått fast under arbeidet med forslag til ny sentrumsplanen for Rakkestad.

Kommunen har et spesielt ansvar for å ta vare på kulturminner i sin kommune. Plan og bygningslovens § 25.6 åpner for regulering av spesialområde med formål bevaring. Innenfor et slikt område er det ikke tillatt å rive bygninger.

Villa Sundby (Storgata 25) er foreslått vernet og vurdert til «vernegrad 1». Det vil si at det ikke vil kunne rives etter at sentrumsplanen er vedtatt. Det er påtagende at det nå haster slik med å innvilge rivningstillatelse for et verneverdig kulturminne.

Hva utbyggers motiver er i denne saken er innlysende.

Men hva vil Rakkestad kommune og stedets innbyggere tjene på å få nok en identitetsløs blokk i sentrum? Vil det gi trivelige Rakkestad sentrum «småbykarakter»?

Vi vil oppfordre politikerne i Rakkestad til å lese Stortingsmelding nr 23 (2001-2002) om prinsipper for utvikling av bysentrum, lokalsentre og tettsteder. Spesielt punkt 5.1.2. Her slås det fast at: «Stedene bør utvikles ut fra sine særegenheter og historiske kvaliteter som vakre, mangfoldige og miljøvennlige samfunn. Kulturmiljøer og kulturminner er grunnleggende for byers og steders identitet og særpreg. (…)Kulturminner er en viktig kilde for kunnskap om og opplevelse av stedet. De bidrar til å skape forankring og tilhørighet gjennom å fortelle om tidligere generasjoners samfunn og levekår. (…)Kulturmiljøet bør benyttes aktivt som ressurs for ny vekst i byer og tettsteder.»

 

Tenk langsiktig, vedta å bevare Villa Sundby, og resten av «villa-rekken» i Storgaten, og på den måten sikre at Rakkestad forblir en trivelig småby. Et sted hvor folk har lyst til å komme, rusle gatelangs og handle i små og hyggelige butikker, nettopp fordi stedets særpreg og identitet er godt bevart.

Det finnes mer egnede «grå arealer» i Rakkestad hvor man kan fortette og bygge leilighetskomplekser. Man bør unngå å rive kulturminner som Storgata 25. Se til sentrumsplanen dere er/var i ferd med å utarbeide. Vær deres ansvar bevisst! Tenk helhetlig og langsiktig. Gis det dispensasjon fra plan og bygningsloven i denne saken vil det kunne skape presedens. I 2010 gikk Solvang tapt i brann. Historisk bebyggelse som forsvinner kan aldri erstattes. Nå er det på tide at Rakkestads politikere setter på bremsen!

En avgjørelse om å tillate riving av Villa Sundby vil kunne få store konsekvenser for utviklingen av sentrum. Ønsker man et sentrum uten identitet, uten sjarm, uten historie. Er det virkelig dette som er den politiske viljen i Rakkestad?

Kulturminner og kulturmiljøer, som Villa Sundby og de andre villaene i Storgata, er grunnleggende for stedes identitet og særpreg. De vitner om stedsutviklingen og Rakkestads historie, på lik linje med jernbanestasjonen, Liensgården, banken og Midtstuen.

Ikke la forhastede vedtak styre sentrumsutviklingen! Trekk pusten dypt, tenk dere godt om, våg å stå i mot press fra utbygger!

Ønsker politikerne og Rakkestads befolkning at utbyggere med økonomiske motiver skal få styre utviklingen av sentrum?

Eller vil man satse på å lage en god og gjennomtenkt sentrumsplan slik at Rakkestad blir et attraktiv sted å bosette seg?

Det er nå dere, folkevalgte politikere, har sjansen til å vise Rakkestads innbyggere at dere virkelig bryr dere om bygningene, kulturminnene, byen og befolkningen.

 

Med hilsen fra

Kari-Marte & Tor Harald Frøyset,

Ildsjeler, kulturvernentusiaster og grunnleggere av magasinet Norske Hjem

 

Linker:

Fortidsminneforeningen i Østfold

Rakkestad Historielag

Rakkestad avis

Rakkestad kommune – sakspapirer

 

Comments are closed.