Her kan du søke tilskudd

_DSC7454

 

Her følger en liste over steder du kan søke midler til ditt restaureringsprosjekt. Husk at det som regel er lurt å ta en telefon til saksbehandler før du setter igang med omfattende søknader. Lykke til!

 

Her finner du en artikkel med tips til deg som skal skrive søknad!

Riksantikvaren

 

Eiere av hus som eldre enn 1537 kan søke Riksantikvaren direkte om midler. Utover dette har ikke Riksantikvaren noen støtteordninger. Riksantikvaren fordeler statlige midler videre til fylkeskommunene.

Mer informasjon og veiledning for deg som eier en fredet bygning eller anlegg finner du her.

 

Fylkeskommunene:

Kontakt administrasjonen i din fylkeskommune for å få informasjon om hvilke type støtteordninger som finnes, da dette kan variere. Noen fylker har egen avdeling for kulturminnevern, hos andre er dette lagt inn under for eksempel kulturavdelingen.

Akershus Rogaland
Østfold Hordaland
Hedmark Sogn og Fjordane
Oppland Møre og Romsdal
Buskerud Sør-Trøndelag
Vestfold Nord-Trøndelag
Telemark Nordland
Aust-Agder Troms
Vest-Agder Finnmark

Svalbard

Byantikvaren.

Dersom du holder til i en av disse byene: Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger eller Kristiansand, kan du søke midler fra denne instansen.

Byantikvaren fordeler tilskuddene til fredede og verneverdige bygninger i privat eie innen den respektive kommunen.

Røros har en egen kulturminneforvalter.

 

Statens Landbruksforvaltning / SMIL- midler:

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom kan søke tilskudd innen sin respektive kommune.

Også for lag og foreninger som gjennomfører tiltak i fellesskap.

Formål: Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) Midlene skal tildeles tiltak som ivaretar natur og kulturminneverdier i kulturlandskapet.

Det gis støtte kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting.

Individuelle søknadsfrister fra kommune til kommune.

Ta kontakt med din kommune for å få mer informasjon om mulighet for eventuelle tilskudds ordninger, fond og legater.

 

 

Stiftelsen UNI

 

Hvem kan søke: Institusjoner/foreninger og enkelt personer.

Formål: Fremme allmennyttig virksomhet innen skade og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Fokus på forebygging av brann og sikkerhet, men også bygningsvern generelt.

Søknader behandles fortløpende av styret i stiftelsen som har seks møter i året.

http://www.stiftelsen-uni.no/stotte.html

 

 

Stiftelsen Norsk Kulturarv.

Hvem kan søke: Privatpersoner, lag og foreninger, byggfagklasser og organisasjoner.

Formål «Ta et tak» – en årlig aksjon for å vedlikeholde bygninger som står til forfall og andre objekter av kulturhistorisk verdi.

Den ideelle, landsomfattende stiftelsen har som formå å bidra til vern av kulturminner gjennom bærekraftig bruk over hele Norge. Visjonen er vern gjennom bruk.

Se Norsk Kulturarv sine nettsider for søknadsfrist da denne kan variere fra år til år. For 2012 er søknadsfristen 1 august!

www.kulturarv.no

 

 

Norsk Kulturminnefond.

Hvem kan søke: . Private eiere, rettighetshavere og forvaltere, frivillige grupper, lag, organisasjoner og stiftelser. Prosjekter som utløser private midler eller betydelig egeninnsats prioriteres.

 

Formål: Fondet skal bidra til samspill mellom offentlige og private midler for å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Frist for søknad om midler til kulturminnetiltak i 2013 er 1. november 2012

 

www.kulturminnefondet.no

 

 

 

Sparebankstiftelsen DnB Nor

Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til lag, foreninger, vel og så videre i våre opprinnelsesområder. Stiftelsens opprinnelseområde er fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Søknader innenfor et prioritert område må være sendt det samme året som dette temaet er prioritert. Men selve prosjektet trenger ikke gjennomføres samme året.

Det er to søknadsfrister: 15. februar og 15. september.

For 2013 prioriteres følgende formål: Kulturminner og historie

http://www.sparebankstiftelsen.no/id/9.0

 

 

 

Husbanken

Her finner du en oversikt over byggeskikkpriser som deles ut i ulike kommuner. Selv om du ikke kan søke midler her, kan det jo være en idé å nominere deg selv eller noen andre du synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet for sitt restaureringsprosjekt.

 

http://www.husbanken.no/byggeskikk/link-til-byggeskikkpriser/

 

 

Noen legater som gir midler til kulturvern/bygningsvern:

Major og advokat Eivind Eckbos Legater Legat ID 2271

Tromsø Kommunes Kulturvernpris Legat ID 4058

Ingeborg og Rode R. Wardenærs legat (Rendalen) Legat ID 3340

Kultur 2000 (samarbeidsprosjekter mellom europeiske land) Legat ID 2689

Sparebanken Hedmarks kunstfond (også til bevaring av kulturminner) Legat ID 4125

 

Opplysningene er hentet fra respektive nettsteder.

Comments are closed.