Krever et løft for å ta vare på kulturarven

Stortinget har vedtatt at forfallet i landets kulturminner skal bremses innen 2020, og Norsk Kulturarv etterlyser et sterkere engasjement fra miljøvernminister Erik Solheim. Regjeringen svikter viktige verdier og har ikke tatt de nødvendige grep for ta vare på kulturarven i Norge. De verneverdige bygningene både offentlige og private og ikke minst i museeene er en del av vår identitet og av verdi for hele nasjonen. Stiftelsen Norsk Kulturarv krever et løft for å ta vare på kulturarven i følge en pressemeldingen fra foreningens årsmøte som fant sted på Hafslund Hovedgård før påske.

Store deler av kulturarven i Norge er i ferd med å råtne på rot, og Norsk Kulturarv vil ta et tak for å redde våre historiske bygninger og kulturlandskap.

Regjeringen har ikke evnet å legge frem verken fremdriftsplan eller foreslå tilstrekkelig bevilgninger til tross det store behovet som er dokumentert.
Norsk Kulturarv mener det er en skam for nasjonen og krever at det nå legges frem en fremdriftsplan for hvordan Stortingets mål om å bremse forfallet frem mot 2020 skal nås. Dersom Regjeringen ønsker det, kan frivillige kulturminneorganisasjoner tas med i arbeidet med å bevare kulturminnene i Norge i langt større grad enn i dag.

«Ta et tak» er Norsk Kulturarvs bidrag til å hindre forfallet. Gjennom støtte til eiere av kulturminner vil Norsk Kulturarv også i 2011 bidra til at fredete og verneverdige bygninger settes i stand. Gjennom Norsk Kulturarvs «ta et tak»-aksjoner har ca. 2 700 verneverdige bygninger blitt bevart og kulturhistorie over hele landet reddet.

Norsk Kulturarv krever også at de økonomiske vilkårene for bevaring av kulturarven bedres. Norsk Kulturarv har fått god respons på vårt brev til ordførerne om å frita fredete og verneverdige bygninger fra eiendomsskatt. Mange ordførere melder om at de vil ta opp saken i sine kommuner. Det er gledelig for alle ildsjelene som ønsker å ta vare på et kulturminne til beste for hele samfunnet.

Mye mer kan gjøres, og Norsk Kulturarv ber om at

1.     Frivillige organisasjoner trekkes sterkere med i arbeidet med å verne kulturarven

2.     Ligningsverdien for fredete og verneverdige bygninger reduseres

3.     Regnskapsligning for fredete og verneverdige bygninger gjeninnføres

4.     Bedre tilskuddsordninger for ekstraordinært vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger; for eksempel gjennom momsfritak

5.     Styrking av Norsk Kulturminnefond og tilskudd gjennom Riksantikvaren samtidig som Riksantikvaren får det fulle ansvaret for fredete anlegg, mens Kulturminnefondet skal konsentrere sin støtte til vedlikehold av den bevaringsverdige bygningsmassen.

 

Uttalelse fra årsmøtet på Hafslund Hovedgård 13. april 2011

Comments are closed.